ZASADY STUDIOWANIA

Seminaria teoretyczne odbywają się grupach około dwunastoosobowych, a seminaria kliniczne w grupach około sześcioosobowych. Studenci są zobowiązani uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Każdy studiujący jest zobowiązany do uzupełniania materiału omawianego w czasie nawet jednostkowej nieobecności.

Superwizja indywidualna jest istotnym i ciągłym elementem szkolenia. Powinna trwać przez cały okres studium a minimalnie w następujących warunkach: superwizja raz w tygodniu, pacjenta mającego sesje minimum dwa razy w tygodniu. Proces superwizyjny powinien trwać minimum jeden rok z jednym superwizorem i drugi proces, analogiczny, też minimum przez jeden rok, z innym superwizorem.

Po każdym semestrze studiujący spotykają się z koordynatorem szkolenia i omawiane są uwagi studenta wobec zajęć i prowadzących, jak i uwagi prowadzących wobec postępów studenta.

Osobiste predyspozycje do bycia psychoterapeutą psychoanalitycznym jak i postęp jest oceniany przez prowadzących szkolenie.

Przez czas szkolenia uczestników obowiązuje zachowanie równoległości trzech nurtów szkolenia: terapii własnej, superwizji indywidualnej i szkolenia teoretycznego

Warunkiem ukończenia szkolenia jest obrona pracy będącej opisem procesu terapii.

Ukończenie SPA, przy spełnieniu wyżej opisanych warunków, jest równoznaczne ze spełnieniem minimum szkoleniowego dającego podstawę do wystąpienia o status członka zwyczajnego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

SPA dostarcza minimum treningu zawodowego stanowiącego również kryterium uzyskania statusu członka zwyczajnego PTPP.